Монголын мал аж ахуйн тогтолцоог сайжруулах судалгааны төсөл

Хэвлэлийн нэр: Япон-Монголын хамтарсан усны хайгуулын багийн ажлын тайлан, Дундговь, Өмнөговь, Дорноговь

Зохиогч:  Т.Улаанбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-01-01

Хуудас дугаар: 1-450

Өгүүллийн хураангуй: Төслийн тайлан

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Улаанбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020