Вакцин биобэлдмэлийн тоног төхөөрөмжийн горимын судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн ЭШБ-ийн эмхэтгэл №9/89

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: Б.Энхжаргал,А.Амаржаргал

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-03-14

Хуудас дугаар: /15-23-р тал/

Өгүүллийн хураангуй: Вакцин биобэлдмэлийн тоног төхөөрөмжийн горимын судалгаа 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020