Усны үнэ цэнэ, усны төлбөр

Хэвлэлийн нэр: Mongolian Economy Монголын эдийн засаг, бизнессийн сэтгүүл

Зохиогч:  Д.Басандорж

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-03-21

Хуудас дугаар: 16-17

Өгүүллийн хураангуй: Ус бол хөгжлийн асуудал, усны нөөц хомс манай орны хувьд усыг ариг гамтай, зүй зохистой хэмнэлттэй хэрэглэх шаардлагатай, ус хэмнэлтийн технологи нэвтрүүлэх, бохирдуулсан усаа эргүүлэн ашиглах, усны боловсролыг бүх шатанд бэхжүүлэх, усны эдийн засгийг хөгжүүлэх, усны үнэ тариф зэрэг эдийн засгийн хөшүүргээр усны бодлогыг зохицуулах, усны нөөцийн менежментийг оновчтой, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлэх шаардлагатай

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #төлбөр #цэнэ #тариф #усны үнэ

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Басандорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020