Творожные продукты и способность жевания зубов

Хэвлэлийн нэр: "Актуальные проблемы науки ХХI века" Сборник статей 2часть

Зохиогч:  Ч.ОЮУНЖАРГАЛ

Хамтран зохиогч: [Ч.ОЮУНЖАРГАЛ:A.ED11],[Д.Хөхөө:L.FM01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-12-15

Хуудас дугаар: 141

Өгүүллийн хураангуй: Изучены суточный рацион питания для жевательных первичных органов и органов пищеварения, а также влияния на деятельности человека.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #ээзгий #зубы #сыр #еда #продукт

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020