Тraditional habits and conservation of natural resources

Хэвлэлийн нэр: Management & Innovation, Scientific Jurnal, № 01(001), UB.

Зохиогч:  О.Балдангомбо

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-12

Хуудас дугаар: 168-171

Өгүүллийн хураангуй: Тraditional habits and conservation of natural resources:1.INTRODUCTION 2. TRADITIONAL LOWS OF ENVIRONMENT 3. MONGOLIAN BUDDHIST TRADITION ABOUT THE ENVIRONMENT 4. CLASSIFICATION 5. CONCLUSION 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #buddhism #Тraditional habits #sacred groves #natural resources

Өгүүлэл нэмсэн: О.Балдангомбо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020