Мэдээлэл холбооны сүлжээний ачааллын эрчмийг тооцоолох арга

Хэвлэлийн нэр: Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн өнөө ба ирээдүй -2015 Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Т.Лхагвасүрэн

Хамтран зохиогч: [Т.Лхагвасүрэн:J.TC11],[П.Нямсүрэн:J.TC14]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-02-15

Хуудас дугаар: 170-177

Өгүүллийн хураангуй: Орчин үеийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ нь олон орчинт үйлчилгээ нэвтрүүлэх боломжтой болсон ба түүний ачааллын бүтэц нийлмэл, олон төрлийн мэдээллийн урсгалаас бүрдэнэ. Энэ өгүүлэлд холбооны сүлжээний үйлчилгээгээр үүсгэгдэх дуудлагын магадлал дээр үндэслэн ачааллыг хэрхэн тооцоолох арга аргачлалыг үзүүлсэн.   

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Ачаалал #хэрэглэгч #үйлчилгээ #Gini коэффициент

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Лхагвасүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020