On Riemann-Lebesgue property for semigroups

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС Хэвлэх Үйлдвэр

Зохиогч:  Д.Цэдэнбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-06-29

Хуудас дугаар: 105-121

Өгүүллийн хураангуй: We study norm - continuity problem. Main result: Solution of "norm - continuity problem" for semigroup in the strong negative.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #semigroup

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Цэдэнбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020