Дүрслэл оношлогооны төхөөрөмжийн мэдээллийг компьютерээр боловсруулах технологи

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС. ЭШБ. - 2003

Зохиогч:  Ч.Нацагдорж

Хамтран зохиогч: Д.Пүрэвдэш, Б.Энхжаргал

Хэвлүүлсэн огноо: 2003-10-15

Хуудас дугаар: №2(54). – хууд. 92-100

Өгүүллийн хураангуй: Улаанбаатар

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Нацагдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019