Мөнгөний бодлогын зарим асуудал

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Ц.БАЯРЦОГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-26

Хуудас дугаар: 32

Өгүүллийн хураангуй: Мөнгөний нийлүүлэлт гарах өөрчлөлт нь богино хугацаанд эдийн засгийн нэрлэсэн болон бодит үзүүлэлтүүдэд нөлөөлдөг хэдий ч урт хугацаанд нөлөөлөл нь нейтраль байдаг гэж үздэг.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Мөнгөний бодлого

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.БАЯРЦОГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019