LTE сүлжээний үйлчилгээнүүдийн үр ашгийг дээшлүүлэх зарим боломжийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Зохиогч:  Л.Эрдэнэбаяр

Хамтран зохиогч: [Б.Отгонбаяр:J.RC01],[Н.Чулуунбанди:J.RC09],[Г.Хишигжаргал:J.RC17]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-01

Хуудас дугаар: 100-107

Өгүүллийн хураангуй: Холбооны технологи нь сүүлийн жилүүдэд хэд хэдэн хүчин зүйлээс шалтгаалан контентийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх гарцыг нээсэн. Мөн контентийн үр ашигтай дамжууллыг хангах нөөц хуваарилалтын аргачлалуудыг тодорхойлон хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Хөдөлгөөнт холбооны 4G LTE сүлжээний радио нөөц хуваарилалтыг хэрэгжүүлэх үе шатуудад санал болгох ажлын загварууд болон түүний шаардлага, нөөц хуваарилалтыг OFDMA хандалтын аргын хугацааны ба давтамжийн хэмжээст хэрэгжүүлэх хосолмол аргачлал болон түүний туршилт, үр дүнг судалсан билээ. Энэ ажлаар бид ачаалал зохицуулалтын шатны оновчлол, хугацаа ба давтамжийн хэмжээст нөөц хуваарилах шинэ аргачлалуудыг боловсруулсан бөгөөд үүнийг энэ бүлэгт нэгдэн нийлэх үйл явцыг хэрэгжүүлэх үйлчилгээний нэгдмэл алгоритмыг хөгжүүлсэн.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #радио нөөц #үр ашиг #OFDMA #мультимедиа контент #хөдөлгөөнт сүлжээ

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Эрдэнэбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020