Монгол улс, Энхтайваны өргөн чөлөөний түгжрэл

Хэвлэлийн нэр: Олон улсын ложистикийн хурлын тайлан

Зохиогч:  Б.Болд

Хамтран зохиогч: [Т.Бямбадорж:E.TM60]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-10-14

Хуудас дугаар: 24

Өгүүллийн хураангуй: Улаанбаатар хотын хөдөлгөөний математик загварыг уулзвар гудамж, гудмаар нь ангилан тооцсон. Гудам бүрийн багтаамж, нэвтрүүлэх чадвар харилцан адилгүй байдаг. Хөдөлгөөний эрчмээс хамааран уулзваруудын нэвтрүүлэх чадвар багтаамж мөн өөр байна. Уулзварын нэвтрүүлэх чадвар нь гэрлэн дохионы ажиллагаа циклтэй уялдаатай байна. Үүний математик загварыг тооцоолон бодсон.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Гудам #Хөдөлгөөний математик загвар #гудамж уулзварын нэвтрүүлэх чадвар

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Болд

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020