“Хүнсний бүтээгдэхүүний шимэгдэхүй чанар ба бүтэц”

Хэвлэлийн нэр: эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, ШУА, БШНЛ

Зохиогч:  Ц.Сонинхишиг

Хамтран зохиогч: Ц.Сонинхишиг

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-12-05

Хуудас дугаар: xx

Өгүүллийн хураангуй:

Ц.Сонинхишиг. “Хүнсний бүтээгдэхүүний шимэгдэхүй чанар ба бүтэц” эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл, ШУА, БШНЛ, 2013 он

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Сонинхишиг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020