Did Jamuha a cook Chinos children in boiling water of seventy large pots?

Хэвлэлийн нэр: Mongolian Studies of China

Зохиогч:  Ю.Болдбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-02-18

Хуудас дугаар: 42-51

Өгүүллийн хураангуй: Did Jamuha a cook Chinos children in boiling water of seventy large pots?...

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ю.Болдбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020