ДЦС-ын үнсэн сангийн үнс, шааргын макро- микроэлементийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ДТҮЭХ-ын бүтээл №11

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч: [С.Батмөнх:M.HS01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-03-09

Хуудас дугаар: 0,3

Өгүүллийн хураангуй: ДЦС-ын үнсэн сангийн үнс, шааргын макро- микроэлементийн судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020