Нийгмийн мэдээлэлжүүлэлтийн үзэл баримтлал: Мэдээлэлжүүлэлтийн соёлын тухай, Мэдээллийн нөөц, Мэдээллийн бүтээгдхүүн ба үйлчилгээ

Хэвлэлийн нэр: Билэг. -2006. -№1

Зохиогч:  О.Балдангомбо

Хамтран зохиогч: Б.Туяацэцэг, Д.Лхагвасүрэн А.Алтангэрэл, Б.Өсөхбаяр

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-01-31

Хуудас дугаар: 24-26

Өгүүллийн хураангуй: Нийгмийн мэдээлэлжүүлэлтийн үзэл баримтлал цуврал хичээлийн хоёрдугаар хичээлд: Мэдээлэлжүүлэлтийн соёлын тухай, Мэдээллийн нөөц, Мэдээллийн бүтээгдхүүн ба үйлчилгээний тухай өгүүлсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Балдангомбо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020