Дандаагийн улс төрийн үзэл баримтлал

Хэвлэлийн нэр: Хөх Монгол сонин, № 4

Зохиогч:  А.ЭНХБАТ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1999-10-31

Хуудас дугаар: нүүр 3

Өгүүллийн хураангуй: Их эрдэмтэн Дандаагийн улс төрийн үзэл баримтлал, түүний дэвшүүлсэн үзэл санааг судлав.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: А.ЭНХБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020