P Systems with Active Membranes and Separation Rules

Хэвлэлийн нэр: Journal of Universal Computer Science, vol. 10, no. 5 (2004)

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч: Linqiang Pan,[И.Цэрэн-Онолт:J.SW42]

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-05-28

Хуудас дугаар: 630-649

Өгүүллийн хураангуй: The P systems are a class of distributed parallel computing devices of a biochemical type. In this paper, a new definition of separation rules in P systems with active membranes is given. Under the new definition, the efficiency and universality of P systems with active membranes and separation rules instead of division rules are investigated.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Membrane computing #Natural computing #Distributed computing

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020