Synonyms: Are their meanings the same of different?

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №2/125

Зохиогч:  Д.Туяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-04-10

Хуудас дугаар: 388-393

Өгүүллийн хураангуй: In this article, we mention what the synonyms are, their criteria: the conceptual and semantic criterion, their connotation and denotation types, how they develop meanings.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #relationship #connotation #meaning #denotation #criteria

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Туяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020