Төсвийн норм үнэлгээний сан бүрдүүлэх

Хэвлэлийн нэр: Барилга хөгжил сэтгүүл

Зохиогч:  Б.ОЮУНЧИМЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-02-18

Хуудас дугаар: 44-48

Өгүүллийн хураангуй:

Энэхүү систем нь нэгжийн өртгийн өөрчлөлтийг хэмжих боломж олгож буй хяналтын бодот хэрэгсэл болно.  Тогтмол мониторинг нь ажлын явцад шаардлагатай арга хэмжээ авах боломж олгодог. Мөн түүнчилэн эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн аажим өсөлтийг харуулангаа, тодорхой сэтгэл ханамжийг өгдөг гэж барилгын байгууллагын удирдлагууд тэмдэглэсэн байх юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #өгөгдлийн сан #хөдөлмөрийн тайлан

Өгүүлэл нэмсэн: Б.ОЮУНЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019