Мэдээллийн системийн бүтэц,

Хэвлэлийн нэр: Билэг.-2005.-№03

Зохиогч:  О.Балдангомбо

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-03-08

Хуудас дугаар: 15-17

Өгүүллийн хураангуй: Бизнесийн байгууллагын жишээнд үндэслэн мэдээллийн системийн бүтэц, түүнийг зохистой зохион байгуулах тухай авч үзсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Балдангомбо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020