Forecating currency exchange rate and ARFIMA modelling

Хэвлэлийн нэр: Российско-Монгольской конференции молодых ученых по математическому моделированию, вычиёлительно-информационным технологиям и управлению

Зохиогч:  М.БАНЗРАГЧ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-05-01

Хуудас дугаар: 1

Өгүүллийн хураангуй: ARFIMA

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: М.БАНЗРАГЧ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020