ХИБС-ийн шинэ үе, хөгжил дэвшил: Доктор хамгаалсан бүтээлийн хураангуй

Хэвлэлийн нэр: Хүн ба хүнс

Зохиогч:  Ц.Одбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-05

Хуудас дугаар: 8

Өгүүллийн хураангуй:

Уламжлалт анагаах ухаанд хэрэглэдэг эмийн ургамлууд нь олон чиглэлээр эмчилгээнд хэрэглэгддэг боловч тэдгээрийн химийн бүрдэл, фармакологи үйлдлүүдийг орчин үеийн үеийн шинжлэх ухааны аргуудаар тогтоож олон өвчнөөс сэргийлэх, анагаах шаардлагатай байдаг. Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол оронд түгээмэл ургадаг Тарнын төрлийн ургамалд зонхилон орших антиоксидант бүрдэлийг тодорхойлж, энэхүү бүрдэл нь физиологийн зохицуулах үүрэгт ямар үйлчлэл үзүүлдэгийг тогтоох явдал байсан.  

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #антиоксидант чанар #тарнын овог #зохицуулах үйлчлэл #докторын диссертаци

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Одбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020