LabVIEW програмыг судалгааны ажилд хэрэглэх нь

Хэвлэлийн нэр: Шинжлэх ухаан технологийн ололт иргэний нисэхийн салбарт

Зохиогч:  З.Буянхишиг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-05-04

Хуудас дугаар: 31-34

Өгүүллийн хураангуй: LabVIEW програмыг судалгааны ажилд хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлов.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: З.Буянхишиг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019