Архидалттай тэмцэх бодлогын зарим асуудлууд

Хэвлэлийн нэр: "Хүн ба Хүнс" сэтгүүл, №2/2014

Зохиогч:  Л.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-04-15

Хуудас дугаар: 2-5

Өгүүллийн хураангуй:

Монгол улсад исгэлтийн үйлдвэрлэл хөгжсөн үе шат, архины эрүүл хэрэглээнээс архидалтад шилжсэн нөхцөл, шалтгааныг тандан судлав. Архидан согтуурахтай тэмцэх бодлогын хүрээнд зөвхөн исгэлтийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалтыг хязгаарлах арга хэмжээ давамгайлж, харин хүн ам, ялангуяа залуу үеийг согтууруулах ундааны хэт хэрэглээнээс хамгаалах, архины далд бизнесийг илрүүлэн хаах зэрэг  нийгмийн маркетингийн үйл ажиллагааг орхигдож байгааг баримтаар шүүмжлэв.   Согтууруулах ундааны хэрэглээний бодит байдлыг дэлхий нийтийн жишигтэй харьцуулан дүгнэж, архидалттай тэмцэх бодлогын шинэчлэлийн зарим стратегийг санал болгов.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #пиво #эрх зүй #исгэлт #самогон #өвгөнт #биотехнологи #спирт #хууль #найрка

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020