Китайские мигранты и китаефобия в современной Монголии

Хэвлэлийн нэр: Диаспоры /независимый научный журнал/, №1, Москва

Зохиогч:  Н.Галиймаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-02-12

Хуудас дугаар: с. 173-182

Өгүүллийн хураангуй: Данная статья рассматривает мнение масса о  "китайских угрозах" из-за увелечивания китайских мигрантов.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #китайские мигранты

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Галиймаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020