Formal Specification of a Management System for University Teaching

Хэвлэлийн нэр: The 2002 International Conference on Software Engineering Research and Practice, Las Vegas, Nevada

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч: [И.Цэрэн-Онолт:J.SW42]

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-06-24

Хуудас дугаар: 560-567

Өгүүллийн хураангуй: Software engineering RAISE formal method is used in the software design development of university teaching management.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020