Свойства верблюжьей шерсти

Хэвлэлийн нэр: “Прогресс-2005” ОХУ, Иванова

Зохиогч:  П.Булга

Хамтран зохиогч: Ч.Алтанцэцэг

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-04-15

Хуудас дугаар: 253-253

Өгүүллийн хураангуй:

After the textile dehairing process, a large amount of nonspinable camel hair is considered to be waste. The problems to develop new usage of this nonspinable waste hair and also to produce light-weight, warm and comfortable thermal insulation material, which is effective in a severe climatic condition, are very important.

In frame of this research we tested some physical properties of camel hair.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #верблюжьей шерсти

Өгүүлэл нэмсэн: П.Булга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020