The Survey on Online Service at Metropolis State

Хэвлэлийн нэр: FITAT 2012

Зохиогч:  Ц.ГАНБАТ

Хамтран зохиогч: Zolboo Damiran

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-08-08

Хуудас дугаар: 12

Өгүүллийн хураангуй: The Survey on Online Service at Metropolis State

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #e-gov

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.ГАНБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020