Сансрын холбооны системийн ашиглалтын чанарыг үнэлэх онолын үндэс

Хэвлэлийн нэр: Холбоочин сэтгүүл

Зохиогч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран зохиогч: Ганхуяг Т.,[Б.Отгонбаяр:J.RC01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2000-11-04

Хуудас дугаар: 12

Өгүүллийн хураангуй: Сансрын холбооны өргөн нэвтрүүлгийн системийн ашиглалтын чанарыг үнэлсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #өргөн нэвтрүүлэг #Сансрын холбоо #телевиз

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019