Technology level assessment and results

Хэвлэлийн нэр: ICIED 2016: International Conference on Innovation and Entrepreneurship Development. “Management & Innovation” Scientific Journal №01/001/

Зохиогч:  Д.Ариунтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Ариунтуяа:D.PT43],[Б.Баттулга:I.TM08],[Г.Мөнхдорж:J.IM24]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-12

Хуудас дугаар: 3

Өгүүллийн хураангуй: This research attempted to identify and select manufacturers for establishing industrial and technology park (ITP).

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #leather industry sector #technological level assessment #ITP

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Ариунтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020