МХТС-ийн судалгаа шинжилгээний ажлын чиглэлүүд, багш судлаачид оюутны бүтээлийн уялдаа

Хэвлэлийн нэр: МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. №6/129.

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-04-15

Хуудас дугаар: 189 х., 120-124х.

Өгүүллийн хураангуй:

“МХТС-ийн судалгаа шинжилгээний ажлын чиглэлүүд, багш судлаачид оюутны бүтээлийн уялдаа” /Ц.Балжинням, Н.Хүүхэнжимээ //МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл.№6/129. УБ, 2012. 189 х., 120-124х.

 “МХТС-ийн судалгаа шинжилгээний ажлын чиглэлүүд, багш судлаачид оюутны бүтээлийн уялдаа” /Ц.Балжинням, Н.Хүүхэнжимээ //МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. №6/129. УБ, 2012. 189 х., 120-124х.

 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #магистр оюутан #дипломын сэдэв #удирдагч багш #сэдвийн сонголт

Хавсаргасан файл:

tsbaljinnyam@yahoo.com

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020