Development to create an electronic tutorial on automotive systems and mechanisms

Хэвлэлийн нэр: EICTHE- 2011

Зохиогч:  А.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: П.Чойсүрэн

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-02

Хуудас дугаар: 211

Өгүүллийн хураангуй:

The problems of creating an electronic tutorial for the discipline "vehicle", developed by the SME-MUST. Presented the scientific and methodical approach to creating a poster based on the general principles of development of multimedia training materials and considers specific discipline.


Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: А.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019