Lagrangian One Step WENO finite Volume Schemes for Stiff hyperbolic Balance Laws

Хэвлэлийн нэр: Scientific Transactions, Advanced Engineering Mathematics, MUST -2012, №09/132

Зохиогч:  Ү.Ариунаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-10-08

Хуудас дугаар: 72-83

Өгүүллийн хураангуй: In this article we present a new family of high order accurate Lagrangian one–step WENO finite volume schemes for the solution of stiff hyperbolic balance laws. Numerical convergence results are also presented for the stiff case up to fourth order of accuracy and for the non–stiff case up to sixth order of accuracy in space and time.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ү.Ариунаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020