Energy-Efficient Cluster Based Routing Protocol in Mobile Wireless Sensor Networks for Tracking Livestock Movements in Nomadic Herding

Хэвлэлийн нэр: IJACT(International Journal of Advancements in Computing Technology)

Зохиогч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран зохиогч: Sung-Gi Choi,Jinho Yoo

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-11-20

Хуудас дугаар: 120

Өгүүллийн хураангуй: Main result of the study on Energy-Efficient Cluster Based Routing Protocol in Mobile Wireless Sensor Networks for Tracking Livestock Movements in Nomadic Herding is published.

Өгүүллийн төрөл: IEEE индекстэй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #cluster based routing #livestock tracking

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020