Уснаас кавитацийн аргаар дулаан үйлдвэрлэх судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Ногоон эрэл сэтгүүл

Зохиогч:  Д.Басандорж

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-03-15

Хуудас дугаар: 43-46

Өгүүллийн хураангуй: Агаарын бохирдлыг бууруулах уснаас дулаан үйлдвэрлэх технологийн туршилт судалгаа, утаагүй шинэ технологи болох "экозуух"-ыг туршин нэвтрүүлсэн, туршсан байдлын үнэлгээ,
"эко" буюу экологи ба эдийн засгийн өндөр үр ашигтай "ногоон технологи" нутагшуулах судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хэрэглээний халуун #халаалт #экозуух #дулааны энерги

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Басандорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020