Boolean Circuits and a DNA Algorithm in Membrane Computing

Хэвлэлийн нэр: 6th Workshop on Membrane Computing, LNCS 3850, Springer, Berlin

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч: [И.Цэрэн-Онолт:J.SW42],M.Ionescu

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-05-05

Хуудас дугаар: 274-293

Өгүүллийн хураангуй: Synchronization of Boolean circuit simulation was self encoded in the rules of DNA operation and Membrane structure.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Boolean circuit #Membrane computing and DNA algorithms

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020