МХТС-ийн “инновац 2015” хөтөлбөрийн мониторинг хийх арга.

Хэвлэлийн нэр: МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-04-01

Хуудас дугаар: 531 х., 165-175.

Өгүүллийн хураангуй:

МХТС-ийн “инновац 2015 хөтөлбөрийн мониторинг хийх арга. /Ц.Балжинням, Н.Хүүхэнжимээ. //МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ, 2011, 531 х., 165-175.

МХТС-ийн “инновац 2015 хөтөлбөрийн мониторинг хийх арга. /Ц.Балжинням, Н.Хүүхэнжимээ. //МХТС-ийн багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ, 2011, 531 х., 165-175. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Зорилтот үзүүлэлтүүд #мониторинг #инновацийн хөтөлбөр #Мониторингийн тогтолцоо #хөндлөнгийн үнэлгээ

Хавсаргасан файл:

tsbaljinnyam@yahoo.com

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020