Макс Меберийн протестант ёс зүй ба Монголын хөгжлийн гарцыг эрхүй

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн НТС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Б.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-10-15

Хуудас дугаар: 6-9

Өгүүллийн хураангуй:

Ãåðìàíû ñîöèîëîã÷, ýäèéí çàñàã÷ Ì.Âåáåð íèéãìèéí õºãæèëä øàøèíû ¿çýë ñàíàà, èòãýë ¿íýìøèë õýðõýí íºëººëñºí òàëààð “Ïðîòåñòàíò ¸ñ ç¿é áà êàïèòàëèçìûí îþóí ñàíàà” õýìýýõ àëäàðò á¿òýýëäýý àâ÷ ¿çñýí áàéäàã. Ò¿¿íèé ¿çñýíýýð Áóääûí áîëîí Õèíäè øàøèí, Êîíôóöèé çýðýã äîðíî äàõèíû çàðèì ¿çýë ñàíààíóóä íèéãìèéíõýý õºãæèëä ñààä áîëæ áàéñàí áîë ºðíº äàõèíû êàïèòàëèñò õºãæèëä Ïðîòåñòàíò øàøíû ¿çýë ñàíàà ò¿ëõýö ºãñºí áàéäàã. Ñóäëàà÷ ìèíèé áèå Ïðîòåñòàíòèçì íü ºðíº äàõèí òºäèéã¿é Àìåðèê, ç¿¿í ºìíºä Àçèéí óëñ îðíóóäûí ¿ñðýíã¿é õóðäàöòàé õºãæèëä ÷ çîõèõ íºëººãºº ¿ç¿¿ëñýí õýìýýí ä¿ãíýæ áàéíà. ªíººãèéí Ìîíãîë óëñ õºãæëèéí ãàðààíû öýã äýýð èðýýä áàéíà. Ýíýõ¿¿ èëòãýëýýðýý Ïðîòåñòàíò øàøèíã ñóðòàë÷ëàõ, ò¿ãýýí äýëãýð¿¿ëýõ çîðèëãî îãòõîí ÷ òàâèàã¿é áà, õàðèí áèä õºãæëèéí ãàðöàà çºâ îëîõûí òóëä þóíû ºìíº ¿çýë ñàíàà, ¿íýò ç¿éë, õºäºëìºðò õàíäàõ õàíäëàãà, ýäèéí çàñãèéí õýìíýëò, àìüäðàëäàà ìºðäëºã áîëãîæ áóé õýì õýìæýý, õàðèëöààíû ¸ñ ç¿éäýý ººð÷ëºëò õèéõ øààðäëàãàòàé áàéíà.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #капитализм #Протестант шашин #хөгжил

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020