Хувь хүний экологийн боловсролыг дээшлүүлэх асуудал.

Хэвлэлийн нэр: ДТҮЭХ-ийн бүтээл №12.

Зохиогч:  Ё.Энх-Амгалан

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-12-25

Хуудас дугаар: 6

Өгүүллийн хураангуй: Хувь хүний экологийн боловсролыг дээшлүүлэх асуудал. Оюутан, сурагчдад байгальд ээлтэй сэтгэхүйг хэрхэн төлөвшүүлэх, сонгосон мэргэжлээ байгальд ээлтэйгээр ашиглах. 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хувь хүний хөгжил #Экологийн боловсрол

Өгүүлэл нэмсэн: Ё.Энх-Амгалан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019