Анализ технических средств для ресуррсных испытаний и диагностирования гидроцилиндров до рожных строительных машин

Хэвлэлийн нэр: Братский Гос.Унив. Механики XXI веку.

Зохиогч:  О.Ганжаргал

Хамтран зохиогч: Б.Баярсайхан

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-03-26

Хуудас дугаар: 160

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Ганжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020