Some research results of fleet tracking system via Satellite

Хэвлэлийн нэр: APSCO Fourth International symposium abstract book

Зохиогч:  Р.Баярмаа

Хамтран зохиогч: [Б.Отгонбаяр:J.RC01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-11-06

Хуудас дугаар: 39

Өгүүллийн хураангуй: One of the most important problem is the fleet tracking system in satellite communication field. Fleet tracking system identifies location and direction of movement of fleet terminal in near-real time using GPS navigation system, and automatically reports such information to web user.
Today, Fleet tracking system is used only satellite single beam operation. The purpose of my research is to define requirements of fleet tracking system with multi-beam operation.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Aloha technique #GPS #tracking

Хавсаргасан файл:

bayarmaa@must.edu.mn

Өгүүлэл нэмсэн: Р.Баярмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020