Магалди Пауер үйлдвэрийн үнс хуурайгаар зайлуулах МАК систем ба үнс шаарга усаар хөөх хуучин системийн харьцуулсан судалгаа, үнсийг ашиглах боломж

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч & Engineering сэтгүүлийн 2015.01 (131)

Зохиогч:  Ш.Энхбаяр

Хамтран зохиогч: [Ж.Цэен-ойдов:M.PS02],[А.Түмэнбаяр:M.PS05],[Ш.Энхбаяр:M.PS10]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-01-05

Хуудас дугаар: 38-42

Өгүүллийн хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд ДЦС-4 ТӨХК-ны 8-р зууханд суурилуулсан Магалди Пауер үйлдвэрийн үнс хуурайгаар зайлуулах МАК систем ба үнс шаарга усаар хөөх хуучин системийн харьцуулсан судалгаа, үнсийг ашиглах боломжийн тухай өгүүлсэн болно.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #уурын зуух #Дулааны цахилгаан станц #МАК систем #үнс шаарга зайлуулах

Өгүүлэл нэмсэн: Ш.Энхбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020