Монгол улсын ачаа эргэлтийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Монгол улсын тээврийн тогтвортой хөгжлийн стратеги /Олон улсын э/ш-ий бага хурлын эмхтгэл/ 2008 он

Зохиогч:  Б.Асралт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2008-11-11

Хуудас дугаар: 15

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Асралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019