Эрчим хүчний технологийн процессийг удирдахад микроцессорын техник хэрэглэх нь

Хэвлэлийн нэр: Мон ПИ-2

Зохиогч:  Ц.Жамбалсамбуу

Хамтран зохиогч: [Д.Түвшинбаатар:M.TP03]

Хэвлүүлсэн огноо: 1988-03-27

Хуудас дугаар: 6 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Эрчим хүчний технологийн процессын удирдлагын автоматжуулсан систем орчин үеийн чиг хандлага түүнд микропроцессорын гүйцэтгэх үүргийг гаргаж өгсөн

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Жамбалсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020