Үндэсний технологийн хөгжлийн орчинг үнэлэх асуудал (Монголын арьс ширний салбарын жишээн дээр)

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС. БуХС. Доктор оюутны эрдэм шинжилгээний XIII бага хурал /Эмхэтгэл №04/166/

Зохиогч:  Д.Ариунтуяа

Хамтран зохиогч: Д.Ариунтуяа

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-10

Хуудас дугаар: 11

Өгүүллийн хураангуй:

Технологийн эрчимтэй хөгжлийн өнөө үед үндэсний болон үйлдвэрлэлийн газрын түвшинд технологийн хөгжлийн орчинг үнэлэх, үнэлгээний арга зүйг судлах зайлшгүй шаардлага гарч байгаа нь үндэсний үйлдвэрлэлийн салбарын технологийн хөгжлийн хоцрогдолтой холбоотой юм. Ийм учраас уг сэдвийн хүрээнд Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбарын жишээн дээр судалгаа шинжилгээ хийж байна. 

Судалгааны ажлын хүрээнд технологийн орчинд нөлөөлөх хүчин зүйлс, тэдгээрийг ямар үзүүлэлтээр хэрхэн үнэлэх арга зүйг судалж, үндэсний арьс ширний салбарын технологийн орчинг үнэлэх үнэлгээний оновчтой арга зүйг гаргаж ирэхийг зорьсон. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Ариунтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020