Харилцан индукцийн үзэгдлийн туршилтын үр дүн

Хэвлэлийн нэр: “Багшийн Эрдэм” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.ТЭНГИС

Хамтран зохиогч: [Ц.ТЭНГИС:D.HW15]

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-01-05

Хуудас дугаар: 33

Өгүүллийн хураангуй: Харилцан индукцийн үзэгдлийн  туршилтын үр дүн

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.ТЭНГИС

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020