Монгол хүүхдийн биоэнергийн өөрчлөлтийг ажигласан дүн

Хэвлэлийн нэр: “Эрүүл мэндийн лавлах” сэтгүүл 2010 №09 52-р х.

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-09-30

Хуудас дугаар: 52

Өгүүллийн хураангуй:   Монгол хүүхдийн биоэнергийн өөрчлөлтийг зуны улиралд зуслангийн орчинд ажигласан дүн                 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020