Numerical Solutions for the Schr̈odinger Equation with a Degenerate Polynomial Potential of Even Power

Хэвлэлийн нэр: Вестник РУДН. Серия Математика. Информатика. Физика. 2010. №3(2)

Зохиогч:  Б.Батгэрэл

Хамтран зохиогч: Zhanlav T.

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-12-02

Хуудас дугаар: 58-62

Өгүүллийн хураангуй: A high order finite difference scheme for the Schr̈odinger equation with the degenerate potential U(x) = x2r, r ∈ N, which describes phase transitions in quantum systems, have been constructed. The eigenvalues are found for some values of r.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #finite difference scheme #eigenvalue #optimal spline #Schr̈odinger equation #shooting method

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Батгэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020