BACILLUS THURINGIENSIS-ИЙН НУТГИЙН ОМГИЙН CRY 1 ГЕНИЙН РЕCТЕРИКЦИЙН АНАЛИЗИЙН ҮР ДҮНГЭЭС

Хэвлэлийн нэр: Экологи ургамал хамгаалал

Зохиогч:  Д.Дөлгөөн

Хамтран зохиогч: Б.Нандин-Эрдэнэ, Б.Эрдэнэтуяа, Д.Дөлгөөн

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-01

Хуудас дугаар: 70

Өгүүллийн хураангуй:

Энэхүү судалгааны ажилд Bacillus thuringiensis-ийн нутгийн омгуудын бусад нийтлэгдсэн омгуудаас ялгарах шинжийг тодорхойлохын тулд RELP-PCR анализийг хийлээ. Ингэхдээ Bacillus thuringiensis-ийн нутгийн омгуудад шилэн сонголт хийж морфологийн хувьд ялгаатай 6 омгийг сонгон авч  PCR-ийн шинжилгээ хийхэд 4 омог нь талст токсин ялгаруулагч Cry1 генийг агуулдаг болохыг илрүүллээ. Батлагдсан 4омгоос рештрикцийн анлиз хийхэд N1өсгөвөр нь бидний эерэг хяналт болгож сонгож авсан өсгөвөртэй адилаар Cry I Ac токсин үүсгэдэг генийг агуулж байгаа бол М17 омог нь Cry I Aа генийг агуулж байна. Харин М16 болон N1омгууд нь бидний авсан нуклеотидийн дарааллуудтай тохироогүй нь олон улсад бүртгэгдээгүй шинэ омог байх магдлалтай юм.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #RELF-PCR #Cry1 #Bacillus thuringiensis

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Дөлгөөн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020