Нэгдсэн периметр хамгаалалтын систем

Хэвлэлийн нэр: ММТ-2017

Зохиогч:  А.ОДГЭРЭЛ

Хамтран зохиогч: [С.Ганхуяг:D.HW27]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-05-03

Хуудас дугаар: 220-224

Өгүүллийн хураангуй: Уг судалгааны ажлаар периметр хамгаалалтын системийг PTZ IP камер,  дуут дохио болон GSM модемтой хослуулан ашиглаж системийн найдвартай ажиллагаа болон халдлага илрүүлэлтийн чанарыг сайжруулах талаар судалсан. Камергүй хамгаалалтын систем нь хашаан дээр тодорхой хүчээр үйлчлэхэд дохиолол дуугарах боловч тэр нь үнэхээр хүн халдсан уу эсвэл ямар нэгэн амьтан байсан уу гэдгийн ялгаж чаддаггүй дутагдалтай байсан. Энэ дутагталтай талыг камер ашиглан нөхөж байгаа юм. Хамгаалах объектод халдлага илэрсэн тохиолдолд камер автоматаар тухайн бүс рүү эргэн харж халдагчийг харуулна. Мөн тухайн объектын хүн харагдах хэсэгт дуут дохиог байрлуулж дохиолол болон гэрэл анивчиж давхар дохиолол өгнө. GSM модем ашигласнаар тухайн объектын хариуцагч эзэн рүү дохиолол илэрсэн үед мессеж явуулж мэдэгдэнэ

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #камер #дуут дохио #Модем #объект #дохиолол

Өгүүлэл нэмсэн: А.ОДГЭРЭЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020